Išorinis mokyklos vertinimas

 

Kaip mums sekasi?    Iš kur mes žinome?    Ką darysime toliau?

2012 m. vasario 27 d. – kovo 1 d. išorės vertintojų komanda: Irena Marcinkevičienė – vadovaujanti vertintoja, išorės vertintojai: Ramunė Baniulienė. Vanda Žiūkienė, Jūratė Šidlauskienė atliko Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinės mokyklos veiklos kokybės išorinį vertinimą ir nurodė 10 mokyklos veiklos stipriųjų ir 5 tobulintinų veiklos aspektų:
 
Stiprieji veiklos aspektai:
1. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi savo mokykla.
2. Bendruomenės narių santykiai pagrįsti pagarba ir pasitikėjimu.
3. Geras emocinis mikroklimatas.
4. Tikslingi mokyklos ryšiai su kitomis institucijomis.
5. Neformalusis švietimas skatina mokinių saviraišką.
6. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose.
7. Mokykla nuosekliai rūpinasi savo mokiniais.
8. Teikiama kryptinga socialinė pagalba.
9. Tinkamai organizuojamas profesinis švietimas.
10. Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai ir kiti atsakingi darbuotojai.
 
Tobulintini veiklos aspektai:
1. Mokymo priemonių ir informacijos šaltinių pamokoje naudojimas.
2. Veiksmingesnių ugdymo metodų pamokoje taikymas.
3. Mokinio daromos asmeninės pažangos stebėjimas ir pamokos apibendrinimas.
4. Mokinių pasiekimų pamokoje vertinimas.
5. Mokyklos savęs vertinimo rezultatų tobulinant veiklą panaudojimas.