Olweus patyčių prevencijos programa

Gerbiami Nemunaičių pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai,

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje.
Olweus patyčių prevencijos programą sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių mokyklose, šios programos vykdymą remia ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.
Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.
Kodėl reikia mokyklai šios programos?
Patyčių ir agresijos poveikį jaučia visi:

  • poveikis nukentėjusiems mokiniams: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, baimė, sveikatos problemos, išmoktas bejėgiškumo jausmas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, psichosomatinės ligos;

  • poveikis skriaudėjams: polinkis į nusikalstamą veiklą: vogimas, chuliganiškas elgesys, alkoholio vartojimas, ginklų nešiojimas ir t.t.;

  • poveikis mokyklai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus Patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas
reaguoti.
Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės.
Siekiant svarbiausio tikslo – mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymo, kurio dėka sumažėtų galimybės ne tik patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui:

  • veikia Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;

  • kiekvienais metais vykdoma Olweus patyčių apklausos anketa, duomenų analizė aptariama koordinaciniame komitete ir personalo diskusijų ir mokymosi (Msg) grupėse, įformuojami visi bendruomenės nariai;

  • nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas, atsisakyta mokinių budėjimo.

  • pagal Olweus programą patobulinta ir nuolat peržiūrima priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;

  • du kartus per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, diegiama mokykloje sukurta „Socialinių įgūdžių programa“, ugdanti bendravimo ir bendradarbiavimo, diskusijų kultūrą.

  • dirbama su mokiniais individualiai.

Siekiant šio tikslo mokykloje jau yra:
• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).
OLWEUS programos sėkmę lemia mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai ir kiti darbuotojai, kurie:
• kas antrą savaitę susitinka ir 90 min. mokosi, analizuoja patyčių problemas, teikia konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais;
• stebi mokinius klasėje ir už jos ribų; • aktyviai reaguoja į netinkamą mokinių elgesį;
• individualiai bendrauja su patyčiose dalyvaujančiais moksleiviais, susitinka su tėvais;
• kartą per savaitę mokykloje vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –
Mūsų mokykloje nesityčiojama.
Šiam tikslui pasiekti skirtos Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.
Siekiant užkirsti kelią patyčioms, kurti draugiškesnę ir saugesnę aplinką mūsų mokykloje, labai svarbu bendradarbiauti ir dirbti visiems kartu.
Jei Jums kyla kokių nors klausimų, susijusių su mūsų mokyklos patyčių prevencijos programa, prašome susisiekti su savo vaiko klasės auklėtoju, socialine pedagoge, ar programos koordinatore.

Dėkojame, kad domitės ir palaikote mūsų programą.

Pagarbiai OP koordinatorė Kristina Štrimaitienė