Socialinis pedagogas

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ – KRISTINA ŠTRIMAITIENĖ
Tel. nr. 864304976, el.p. kpranckeviciute@gmail.com
Kabinetas – biblioteka.
Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas, ginantis, saugantis, globojantis, padedantis visiems vaikams, tėvams ir mokytojams – visiems, kuriems reikia pagalbos.
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS
Tikslas: padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pizityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
Uždaviniai:
1. Ugdyti vaiko ir mokinio socialinius ir gyvenimo įgūdžius vedant individualias konsultacijas ir užsiėmimus.
2. Kartu su vaiko gerovės komisija ar kitomis darbo grupėmis inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas (mokyklos nelankymo, smurto ir patyčių apraiškų, žalingų įpročių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių).
3. Atlikti aktualius socialinius tyrimus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei iškilusias problemas.
4. Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių įvairioms problemoms spręsti.
5. Propaguoti sveiko gyvenimo būdo privalumus, kartu su paaugliais rengti diskusijas, projektus, konkursus apie alkoholizmo žalą, ypatingą dėmesį atkreipiant į rūkymo, narkomanijos, alkoholio vartojimo ir smurto plitimą mokykloje.
6. Vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius bei bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, tėvais ir kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos įstaigomis ir kt. numatyti pagalbos teikimo formas ir būdus.
7. Nuolat tobulinti savo kompetencijas soc. pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, mokyklos nelankymo, smurto ir patyčių bei kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.
Laukiami rezultatai:
1. Mokyklos vaikai ir mokiniai gaus socialinę pedagoginę pagalbą, tai padės mokyklos
mikroklimato kūrimui, vystys socialinius gebėjimus.
2. Užtikrintas vaikų ir mokinių saugumas.
3. Sumažės praleistų pamokų skaičius..
4. Sumažės socialinių problemų. Vaikai ir mokiniai geriau pritaps visuomenėje, švietimo įstaigoje.
 
2017-2018 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS
Savaitės diena
Darbas su mokiniais, mokytojų, klasės auklėtojų konsultavimas
Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, tiriamoji, organizacinė, metodinė veikla, konsultacijos tėvams, pagalbos mok. specialistams, savišvieta ir kt. veikla
(Darbas mokykloje arba už jos ribų)
Pirmadienis
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
Antradienis
12.00 – 15.00
15.00 – 16.00
Trečiadienis 
12.00 – 15.00
15.00 – 16.00
Ketvirtadienis
12.00 – 14.00
14.00 – 15.00
Penktadienis
12.00 – 14.00
14.00 – 15.00