Finansiniai dokumentai

Pastaba: Galimi peržiūrėti dokumentai – mėlyna spalva.

 

2017 m. III ketvirtis                                                             

Fin. sumų pažyma                                                                            
Aiškinamasis raštas                                                         
Finansinės būklės ataskaita                                             
Veiklos rezultatu ataskaita